รายการทั้งหมด10 ต.ค 2565
หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
1-0001
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3 [ทีม]
1 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
2 นางสาวเรวดี ทองสอน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นางอำภา ภาคยาสิทธิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
4 นางสาวอัจฉรา ฮวบรังค์สรรค์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
5 นางฐิติพร เทพษร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
6 นางสอริหะ มีรน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
7 นางดารุวรรณ เตชะวันโต กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาหลัก ชั้น 1 ห้อง อ.3/1 อ.1/1 อ.2/1
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
1-0002
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3 [ทีม]
1 นางสาวธนพร ภู่จรัสสกุลชัย กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ
2 นางสาวสรัลนภัทร แดงสมแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางวันวิสาข์ เม้งหิ้นติ๋ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
5 นางสาวสุทาธิษณ์ ธาระบุญ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
6 นางนฤมล ยศไพโรจน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
7 นางบุษกร แววทองคำ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาหลัก ชั้น 2 ห้อง อ.2/2 อ.2/3 อ.2/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
2-0001
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกรรมการ
2 นางสาววัลย์นภัสร์ นวลละออง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญศรี ช่วยมณี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 131
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
2-0002
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางสุภาพร ไกรเกตุ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2 นางสาวทิพสุคนธ์ เกื้อเส้ง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
3 นางรัตนาภรณ์ แก้วเขียว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 121
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
2-0003
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสุภาภรณ์ ผอมนะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัชรี ศรีชลธาร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 122
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
2-0004
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางสาวอินชญาดา อภิภควิชญ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนิน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางศุภรัตน์ บรรดาศักดิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 123
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
5
2-0005
การเขียนเรียงความ ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นางสาววรัญญา ช่วยพิชัย กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
3 นางวนิดา ศิริวัฒน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 124
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
6
2-0006
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางณัฏฐ์ฑิรา เพชรอาวุธ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นางสาวนันทิดา สร้อยหอม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3 นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 132 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
7
2-0007
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวศศินี ปานสมุทร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
2 นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางนัฏฐา พงศ์สุพัฒน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 134 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
3-0001
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางอรอนงค์ สมบูรณ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา ประธานกรรมการ
2 นางวรกาญจน์ อุดมศักดิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
3 นางยุพล ชูแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางสาวศิวพร หมื่นรันต์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
5 นางสาวสุกัญญา ทองนาค กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
6 นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
7 นางสุตินันท์ ทิพย์รักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
3-0002
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นายชัยยงค์ ชูนวล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล ประธานกรรมการ
2 นางรจนา เทพกร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
3 นางสิริรัตน์ วีระตรีชารัตน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
4 นางพิศมัย ภูมิสุวรรณ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
5 นางสาวนูรีซาน ประสิทธิชัยวุฒิ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
7 นางวีรนุช ธรรมวัฒน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
3-0003
คิดเลขเร็ว ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางโสภิดา อยู่คง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุดารัตน์ อิดทิ้ง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
3 นางนุสรา ปานยิ่ง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
4 นางสาวฮุสนา หะยีซำซูดิน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
5 นางสาวยุวธิดา บุญทิพย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
6 นางสาวจันทร์หอม ทองดีสุนทร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
7 นางสาวสุวิชา ขวัญทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.5/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
3-0004
คิดเลขเร็ว ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นายณัฐกิตติ์ สงแก กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นางสาวฟารีด๊ะ มะแอ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางจงดี งามทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
5 นางสาวณีรนุช ทองเจิม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
6 นางดอกสร้อย เกตุขาว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
7 นายธนนิต ทองประสาร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.5/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
5
3-0005
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นายชาคริต เรืองประพันธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ประธานกรรมการ
2 นางนูรอัยนี จิตหลัง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นางจารุวรรณ หนูเอียด กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
4 นางสาวธนาธิป สงพราหมณ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
5 นายจตุฤทธิ์ ขวัญศรีสุทธิ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
6 นางสาวมินตรา ช่วยดำรงค์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
7 นางสาวนาอีหมะ หาสีแม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
8 นางสาวอารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
9 นางกัญจนาภา แช่มศรี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
10 นางตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
11 นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
12 นางสาวนิธากร มณีพรหม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
13 นายอภิรักษ์ สินนะโร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.6/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
4-0001
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสาวนฤมล กิจนิยม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธานกรรมการ
2 นายเอกอุดม จ้ายอั้น กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
3 นางอลิษา รัชนิพนธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
4 นางรุ้งลาวัลย์ ดำแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
5 นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
4-0002
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสิริรัตน์ แก้วทองประคำ เดชกมล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นางสุคนธา โพธิ์ทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
3 นางสาวนุรฮายาตี ตาเยะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
4 นางสาวพันทิพา ทิพยฤกษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นางสาวพรรณราย จันทราชา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 -1/6
10 ต.ค 2565 09.00 - 12.00 น.
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
5-0001
เพลงคุณธรรม ป. 1-3 [ทีม]
1 นางภัคกัญญา นิ่มจงจิตร์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางศุภวรรณ บ่อหนา กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 333 (เก็บตัวห้อง 334)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
2
5-0002
เพลงคุณธรรม ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสาวรินดา หาญจิตร กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางจิราภา ศรันย์บัณฑิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวจันจิรา ธรรมทีโป กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 336 (เก็บตัวห้อง 335)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
3
5-0003
มารยาทไทย ป. 1-3 [ทีม]
1 นางสาวสุดาทิพย์ ยกย่อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางกนกวรรณ รักษ์ทอง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวจันทรา นฤนาท กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารศรีตรัง ชั้น 2 ห้อง 422 (เก็บตัวห้อง 421)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
4
5-0004
มารยาทไทย ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสาวงามชื่น รัตนชัย กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางพุทธมนต์ อ่อนทา กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวปรีชญา สุขกุล กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารศรีตรัง ชั้น 2 ห้อง 423 (เก็บตัวห้อง 424)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
5
5-0005
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3 [ทีม]
1 นางสาวกิตติยา ไกรนรา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
2 นางสาวอัฟเซาะ ยีนาแว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพร เพชรพรหม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
4 นางสุภัสสร มณีพงศ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
5 นางสาวโสภาวรรณ ศรีปัญญา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
6 นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
7 นายสรรเพชญ พิธีการ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 222
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
6
5-0006
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสาวกุสุมา ประกอบทรัพย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
2 นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางสุภารัตน์ พูลแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
4 นางสาวปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
5 นางธิดารัตน์ คชโรจน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
6 นางสาวนูรีฮัน ยูโซะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
7 นางนงค์นุช ขาวศรี กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ
8 นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
9 นางชุตินันท์ เทือกสุบรรณ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 223
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
7
5-0007
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3 [ทีม]
1 นายอลงกรณ์ ชัยประสงค์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายจักรกริช สันซัง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 232 (เก็บตัวห้อง 231)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
8
5-0008
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวสุภาพร บุญธรรม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายวรานนท์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 234 (เก็บตัวห้อง 233)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
6-0001
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3 [ทีม]
1 นางสาวรุวัยดา ปานแดง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธานกรรมการ
2 นายเอกรัตน์ จงรักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
3 นางสาวภัสสร ราศรีใส กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
6-0002
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6 [ทีม]
1 นางธันยาภรณ์ พูลเอียด กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2 นายบุญรวย ฉั่ววิเชียร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 นางปัทมา ขาวเผือก กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
6-0003
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นายภูริทัติ ลิ่มจู้หม้อ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายกลมวิทย์ จุลชู กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ดา หาสกุล กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา สนามบาสเกตบอล
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
7-0001
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
7-0002
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
7-0003
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/5
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
7-0004
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤติ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้อง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/6
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
8-0001
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายภทรชล ลิ่มฮกซี่ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/7
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
2
8-0002
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายภทรชล ลิ่มฮกซี่ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/7
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
3
8-0003
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวฐิฑิญา ชูลีวัลย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธานกรรมการ
2 นายภานุ มีสิทธิ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 1 ห้องประชุมสิมิลัน
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
4
8-0004
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวฐิฑิญา ชูลีวัลย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธานกรรมการ
2 นายภานุ มีสิทธิ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 1 ห้องประชุมสิมิลัน
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
5
8-0005
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นายซามูเอล นุ่นทอง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายปาณัสม์ พวงแก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
6
8-0006
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นายซามูเอล นุ่นทอง กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายเจนสกนธ์ ศรันย์บัณฑิต กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นายปาณัสม์ พวงแก้ว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
7
8-0007
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นายอภิชัย ศุภศิลป์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายอิสรพงศ์ เต็มราม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวชยาภรณ์ อยู่เจริญ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 1 ห้องสมุด
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
8
8-0008
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
1 นายอภิชัย ศุภศิลป์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายอิสรพงศ์ เต็มราม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวชยาภรณ์ อยู่เจริญ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 1 ห้องสมุด
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
9-0001
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6 [ทีม]
1 นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกัญดาพร อันทการ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารอเนกประสงค์
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
10-0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6 [ทีม]
1 นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นายเสริมพล แก้วขาว กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางสาวศศิวิมล วิมลพันธุ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
10-0002
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6 [ทีม]
1 นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นายเรืองยศนิติ พูลภิญโญ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 นายนฤทัย จิตตพันธ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
4 นางสุภารัตน์ จิตตพันธ์ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
10-0003
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6 [ทีม]
1 นางทศพร ตันติกานต์กุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2 นางสปีน๊ะ หมีนพราน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
3 นางสาวนาตยา เหมหมัน กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
10-0004
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสาวขวัญฤทัย ทองแท้ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก ประธานกรรมการ
2 นางมณีรัตน์ เร็วเรียบ กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการ
3 นางนวลักษณ์ โยมเนียม กรรมการตัดสินหน่วยงานภายนอก กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
11-0001
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3 [ทีม]
1 นายอดิเทพ วิชิต กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ
2 นายฟูอารดี ดอเลาะ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ
3 นางสาวปิยะมาศ สังข์ทอง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
10 ต.ค 2565 09.00-11.00 น.
2
11-0002
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6 [ทีม]
1 นางสาวนิตอนงค์ คงฤทธิ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุนันทา สาเส็ม กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
3 นางอามาล โต๊ะตาหยง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
11-0003
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6 [ทีม]
1 นางเพชรไพลิน ศรียา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธานกรรมการ
2 นางสาววารุณี โทศก กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุล กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
4 นายธนศักดิ์ คงเหลือ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
5 นางจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
11-0004
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6 [ทีม]
1 นายเกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา ประธานกรรมการ
2 นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ
3 นางสาวรมิดา ไชยพงษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 นางสาววรรษพร อยู่ข้วน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
5 นางสุภมาส รักษาเขตร กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
6 นายบัชซูดิน มอลอ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
12-0001
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3 [เดี่ยว]
1 นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ
2 MissJessica Pescadero Logronio กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ
3 Mr.Dzonatans Jansevics กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
4 MissBryony Blue Sutherland กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ
5 นายชีวิน วัฒนสิน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 (เก็บตัวห้อง ป.5/1)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
12-0002
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสุภาวดี ปุญจุบัน กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธานกรรมการ
2 MissJetrina Laporga กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ
3 Mr.Celestin Angah Tamambang กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4 Mr.Pablo Arnoldo Diaz Tordecilla กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
5 นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 (เก็บตัวห้อง ป.3/2)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
12-0003
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวณัฐญา ศรีวิรมย์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธานกรรมการ
2 Ms.Yulia Anokhino กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 Mr.Gokay Oflay กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
4 MissKatherine Isabel Isley กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการ
5 นายอามีน สาแลมา กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 (เก็บตัวห้อง ป.1/1)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
12-0004
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6 [เดี่ยว]
1 นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประธานกรรมการ
2 Mr.Charles Priest กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ
3 Mr.Rainier Del Fierro กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กรรมการ
4 MissSusan Skea กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ
5 นางเนตรนิดา อภิรักษ์ กรรมการตัดสินโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 (เก็บตัวห้องศูนย์ ERIC)
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.044008016586304 วินาที
Power By School Master V 1.04