รายการทั้งหมดโรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
2-0001
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 131
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
2-0002
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 121
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
2-0003
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 122
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
2-0004
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 123
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
5
2-0005
การเขียนเรียงความ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 124
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
6
2-0006
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 132 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
7
2-0007
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 134 (เก็บตัว ห้อง 133)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
5-0001
เพลงคุณธรรม ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 333 (เก็บตัวห้อง 334)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
2
5-0002
เพลงคุณธรรม ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 336 (เก็บตัวห้อง 335)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
3
5-0003
มารยาทไทย ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารศรีตรัง ชั้น 2 ห้อง 422 (เก็บตัวห้อง 421)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
4
5-0004
มารยาทไทย ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารศรีตรัง ชั้น 2 ห้อง 423 (เก็บตัวห้อง 424)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
5
5-0005
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 222
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
6
5-0006
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 223
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
7
5-0007
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 232 (เก็บตัวห้อง 231)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
8
5-0008
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 234 (เก็บตัวห้อง 233)
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0017778873443604 วินาที
Power By School Master V 1.04